Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Tin tức chứng khoán
Ngày đăng : 20/10/2023
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam gửi đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 (Bao gồm BCTC Tổng hợp Quý 3 năm 2023 và BCTC Văn phòng Quý ...
Ngày đăng : 16/08/2023
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam  Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam gửi đến Quý cổ đông Báo cào tài chính Bán niên năm 2023 đã soát xét (bao gồm BCTC Văn phòng Bán niên  và BCTC Tổng hợp Bán niên ...
Ngày đăng : 31/03/2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (bao gồm BCTC Tổng hợp năm 2022 và BCTC Văn ...
Ngày đăng : 30/01/2023
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (bao gồm BCTC Tổng hợp quý IV năm 2022 và ...
Ngày đăng : 21/10/2022
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 (bao gồm BCTC Tổng hợp quý III năm 2022 ...
Ngày đăng : 20/07/2022
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp quý II năm ...
Ngày đăng : 20/04/2022
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp quý I năm ...
Ngày đăng : 31/03/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp năm 2021 và ...
Ngày đăng : 19/04/2021
Kính gửi: Quyd cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Báo cáo tài chính Quý I/2021 (gồm BCTC TH Quý I/2021  và BCTC VP ...
Ngày đăng : 01/04/2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp năm 2020 và ...
Ngày đăng : 18/01/2021
  Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC VIệt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin gửi đến quý cổ đông BCTC Tổng hợp Quý 4/2020 và BCTC Văn phòng Q4/2020....
Ngày đăng : 21/10/2020
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam  Công ty CPĐT & XD BDC Việt Nam gửiđến Quý cổ đông BCTC TH Quý 3 năm 2020 và BCTC VP Quý 3 năm 2020 Trân trọng!...

01 02 03 04 05