Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
Ngày đăng : 16/05/2013

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

(Vui lòng download File đính kèm)

 

1. Báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: File DBF

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012: File DBF

3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:File DBF

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013:File DBF

5. Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: File DBF

6. Mẫu – Đơn ứng cử: File doc

7. Mẫu – Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm: File doc

8. Mẫu – Giấy đề cử: File doc

9. Mẫu- Sơ yếu lý lịch: File doc

10. Mẫu Phiếu đóng góp ý kiến : File doc

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

· Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018

· Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2018

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

· Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

· Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

· Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013