Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông
2021-08-17 07:14:10
Kính gửi quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam! Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán 06 tháng đầu năm 2021 (bao gồm BCTC TH 6T năm 2021  và BCTC VP 6T ...
2021-07-19 10:51:33
Kính gửi quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trận trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2021  và Báo cáo tài chính văn phòng Quý II năm 2021  ...
2021-07-09 08:55:09
Kính gửi quý Cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC VIệt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông báo Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021  ...
2021-06-30 11:56:06
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  ...
2021-06-09 12:03:19
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý cổ đông về lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:  Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 4 ngày 30/06/2021 Địa điểm: Đoàn An ...
2021-05-27 10:15:35
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021  Trân trọng! ...
2021-05-04 16:09:23
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu đính kèm tại đây .   Trân trọng! Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam...
2021-04-19 09:54:50
Kính gửi: Quyd cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Báo cáo tài chính Quý I/2021 (gồm BCTC TH Quý I/2021  và BCTC VP ...
2021-04-01 02:03:29
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp năm 2020 và ...
2021-01-18 08:01:37
  Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC VIệt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin gửi đến quý cổ đông BCTC Tổng hợp Quý 4/2020 và BCTC Văn phòng Q4/2020....
2020-10-21 09:15:31
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam  Công ty CPĐT & XD BDC Việt Nam gửiđến Quý cổ đông BCTC TH Quý 3 năm 2020 và BCTC VP Quý 3 năm 2020 Trân trọng!...
2020-08-13 15:58:02
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam. Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam gửi đến quý cổ đông BCTC TH 06T năm 2020 và BCTC VP 06T năm 2020 đã kiểm toán Trân trọng!...

01 02 03 04 05 06